Çalışma Alanlarımız

CEZA HUKUKU

● Suç duyuruları ve soruşturma işlemleri
● Her seviyede ceza davalar
● Askeri ceza davaları
● Adli sicil kaydı silinmesi
● Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinde(itiraz, istinaf, temyiz, karar düzeltme, yargılamanın yenilenmesi) kanun yollarına müracaat

İDARE HUKUKU

● İdare mahkemelerinde iptal davaları ve tam yargıdavaları ile Danıştay'da dava takipleri
● Vergi davaları

İNSAN HAKLARI HUKUKU

● Anayasa Mahkemesine müracaat
● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat

MEDENİ HUKUKU

► Aile Hukuku

● Boşanma ve nafaka davaları
● Mal rejimi ve mal paylaşımı davaları
● Velayet ve vesayet davaları
● Maddi ve manevi tazminat davaları
● Evlat edinme, babalık, tanıma ve tenfiz davaları

► Kişiler Hukuku

● Vasi ve kayyum atanması
● Gaiplik
● Yaş ve nüfus düzeltme davaları
● Cinsiyet değişikliği davaları

► Miras Hukuku

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

● Hizmet tespiti, kıdem ve ihbar tazminatlarında kaynaklanan davalar
● İş sözleşmesinden kaynaklanan hak ve alacaklar
● İşçi işveren arasındaki sair ihtilaflardan kaynaklanan davalar ile mobing davaları
● Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin davalar

TÜKETİCİ HUKUKU

● Ayıplı mal ve hizmetten, kredi kartından, tüketicikredisinden, devre tatil sözleşmesinden, paket tursözleşmesinden kaynaklanan tüketici hakem heyetimüracaatları ve davalar

KAMU İHALE HUKUKU

● İhale hazırlık aşamasının takibi, ihaleye itiraz, şikayet,kamu ihale kurulu kararlarına karşı itiraz ve iptal davaları

GAYRİMENKUL HUKUKU

● Kadastro ve tapu davaları
● İmar hukukundan kaynaklanan davalar
● Kamulaştırmasız el atma ve kamulaştırma davaları
● Kat mülkiyeti davaları
● Kiralama hukukundan kaynaklanan davalar
● Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve yap-işlet-devret sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
● İstisna / eser sözleşmelerinden kaynaklanan inşaat hukuku davaları
● Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile iştira ve şufa (önalım) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

TİCARET HUKUKU

● Şirketler hukuku, şirket yapılarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlandırılması çalışmaları
● Birleşme ve devralmalar
● Halka arz
● Kıymetli evrak hukuku
● Taşıma hukuku
● Sigorta hukuku
● Kooperatifler hukuku

FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

● Telif hakları, 5846 sayılı Kanundan kaynaklanan ihtilaflar
● Patent hukuku
● Faydalı model
● Coğrafi işaretler
● Islahçı hakları

REKABET HUKUKU

● Rekabet ihlalleri
● Muafiyet ve menfi tespit başvuruları
● Birleşme ve devralma izin başvuruları
● Özelleştirme uygulamaları ve ihaleler
● Rekabet Kanununa aykırı davranıştan doğan özel hukuk talepleri (Tazminat Davaları)

İCRA İFLAS HUKUKU

● İlamlı, ilamsız, kambiyo senetlerine dayalı ve iflasyoluyla icra takipleri
● İcra hakimliğinde görülen şikayet, itiraz, itirazınkaldırılması ve istihkak davaları
● İhtiyati haciz talepleri
● İtirazın iptali ve menfi tespit davaları
● İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
● Nafaka alacaklarının takibi ve çocuk teslimi

SÖZLEŞMELER HUKUKU

ÇEVRE HUKUKU

DERNEKLER VE VAKIFLAR HUKUKU