CEZA HUKUKU

  » Suç duyuruları ve soruşturma işlemleri,

  » Her seviyede ceza davaları

  » Askeri ceza davaları

  » Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinde
  (itiraz, istinaf, temyiz, karar düzeltme,
  yargılamanın yenilenmesi) kanun yollarına müracaat

   » Adli sicil kaydı silinmesi

 
İDARE HUKUKU

   » İdare mahkemelerinde iptal davaları ve tam yargı
    davaları ile Danıştay'da dava takipleri

   » Vergi davaları


 
İNSAN HAKLARI HUKUKU

   
» Anayasa Mahkemesine müracaat

   » Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat

 
MEDENİ HUKUK

  › Aile Hukuku

    » Boşanma ve nafaka davaları

    » Mal rejimi ve mal paylaşımı davaları

    » Velayet ve vesayet davaları

    » Maddi ve manevi tazminat davaları

    » Evlat edinme, babalık, tanıma ve tenfiz davaları

  › Kişiler Hukuku

    » Vasi ve kayyum atanması

    » Gaiplik

    » Yaş ve nüfus düzeltme davaları

    » Cinsiyet değişikliği davaları

 › Miras Hukuku

 
İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  » Hizmet tespiti, kıdem ve ihbar tazminatlarından
    kaynaklanan davalar

  » İş sözleşmesinden kaynaklanan hak ve alacaklar

  » İşçi işveren arasındaki sair ihtilaflardan kaynaklanan
    davalar ile mobing davaları
  
  » Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin davalar

 
TÜKETİCİ HUKUKU

  » Ayıplı mal ve hizmetten, kredi kartından, tüketici
    kredisinden, devre tatil sözleşmesinden, paket tur
    sözleşmesinden kaynaklanan tüketici hakem heyeti
    müracaatları ve davalar

 
KAMU İHALE HUKUKU

  » İhale hazırlık aşamasının takibi, ihaleye itiraz, şikayet,
   
kamu ihale kurulu kararlarına karşı itiraz ve iptal
   davaları

 
SÖZLEŞMELER HUKUKU

 
ÇEVRE HUKUKU

 
DERNEKLER VE VAKIFLAR HUKUKU
 

  GAYRİMENKUL HUKUKU

  » Kadastro ve tapu davaları

  » İmar hukukundan kaynaklanan davalar

  » Kamulaştırmasız el atma ve kamulaştırma davaları

  » Kat mülkiyeti davaları

  » Kiralama hukukundan kaynaklanan davalar

  » Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve yap-işlet-devret
    sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

  » İstisna/eser sözleşmelerinden kaynaklanan inşaat
    hukuku davaları

  » Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile iştira ve şufa
    (önalım) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

 
 TİCARET HUKUKU

  » Şirketler hukuku, şirket yapılarının 6102 sayılı Türk
    Ticaret Kanununa uyumlandırılması çalışmaları

  » Birleşme ve devralmalar

  » Halka arz

  » Kıymetli evrak hukuku

  » Taşıma hukuku

  » Sigorta hukuku

  » Kooperatifler hukuku

 
FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

  » Telif hakları, 5846 sayılı Kanundan kaynaklanan
    ihtilaflar

  » Patent hukuku

  » Faydalı model

  » Coğrafi işaretler

  » Islahçı hakları

 
REKABET HUKUKU

  » Rekabet ihlalleri

  » Muafiyet ve menfi tespit başvuruları

  » Birleşme ve devralma izin başvuruları

  » Özelleştirme uygulamaları ve ihaleler

  » Rekabet Kanununa aykırı davranıştan doğan özel
    hukuk talepleri (Tazminat Davaları)

 
İCRA İFLAS HUKUKU

  » İlamlı, ilamsız, kambiyo senetlerine dayalı ve iflas
    yoluyla icra takipleri

  » İcra hakimliğinde görülen şikayet, itiraz, itirazın
    kaldırılması ve istihkak davaları

  » İhtiyati haciz talepleri

  » İtirazın iptali ve menfi tespit davaları

  » İflas ve iflasın ertelenmesi davaları

  » Nafaka alacaklarının takibi ve çocuk teslimi